Wednesday, May 24, 2006

دوم خرداد و حسرت ها

راستش را بخواهی دلم برای دوم خرداد تنگ شده است. روزهای خوب خاتمی. روزهایی که می شد به تصویر مردی که تمام وجودش راستی و درستی بود نگاه کنی و دلت بخواهد بگوئی که دوستش داری. دلم برای آن شبی که مصاحبه خاتمی و کریستین امانپور پخش می شد و من احساس می کردم رئیس جمهور کشورم یک مرد متمدن و اهل خرد است، تنگ شده است. دلم برای روزهای امید و احترام تنگ شده است.
هنوز چیزی در پس ذهن من است که دوستش می دارم، در پس ذهن من مردی با لباسی به رنگ شیری و تصویری به روشنی خنده و چشمانی پر از مهربانی زنده است که هر روز که می گذرد به روزهای زیستن در روزگار او بیشتر و بیشتر فخر می کنم.
شاید بگویی مگر خاتمی چه کرد؟
پاسخ ات را به امروز واگذار می کنم، خاتمی تمام آن چیزی بود که امروز نیست، احترام، مهربانی، دوستی، آزادی، و حس خوب بودن...
ابراهیم نبوی - روزآنلاین

1 Comments:

At 6:51 AM, Anonymous Cyrus said...

نسبت عنوان با متن!
مدت هاست وقتی متنی به دستم میرسد بدون توجه به عنوانش یک راست میروم سر اصل مطلب وتا آخرآن را میخوانم ودر پایان سعی میکنم در ذهنم یک عنوانی فرضی برای آن در نظر بگیرم وسپس عنوان فرضی خود را با عنوان اصلی متن مقایسه میکنم.بدیهی است که اندازه ی دوری ونزدیکی دو عنوان میزان تاثیرآن متن را بر من نشان میدهد!
بنا براین وقتی جدیدترین یاداشت بدوبیا راخواندم از مقایسه ی عنوانی که برایش در نظر گرفته بودم وعنوان "دوم خرداد وحسرتها"دچارشگفتی شدم! ولی بلافاصله وقتی در نظر گرفتم که نویسنده ی یاداشت آقای ابراهیم نبوی طنزنویس پرآوازه ی کشور است شگفتی ام برطرف شد ! چه، فکر کردم آن بزرگوارطبق معمول قصد خنداندن ماراداشته است! آنچه مسلم است آقای خاتمی یک روز باید در برابرتاریخ به این سوال ساده جواب بدهد که بالاخره "ایشان میدانسته اند که در ساختار سیاسی کشوررئیس جمهوریک تدارکاتچی است یا نمیدانستند ؟" می بینید که :"دانستن یا ندانستن مساله این است!؟" اگر نمیدانسته اند !چگونه کسی که نمیداند به خود اجازه میدهد هشت سال برمسند ریاست جمهوری تکیه بزند ؟واگر میدانسته اند چرا شعار استقرار جامعه ی مدنی را سرلوحه ی کار خود قرار داده اند؟ میبینید این بارآقای نبوی قصد خنداندن مارا نداشته واگر هم داشته در این کار توفیق حاصل نکرده . به نظر این حقیرآن بزرگواراین بار به شکلی قصد گریاندن مارا داشته واین کار سرسوزنی از ارزش هنری انسان فرهیخته ای مثل ایشان که پیوسته سعی دارند گل خنده به لب ها بنشانند نمی کاهد!

 

Post a Comment

<< Home