Monday, August 28, 2006

جهنم

آنچه که درزیر میخوانید جواب یک سوال واقعی است که در امتحان میان ترم ِشیمی یکی از دانشگاه های واشینگتن به دانشجویان داده شده است. جواب یکی از دانشجویان به قدری جالب بود که" استاد"از طریق اینترنت آنرا جهت آگاهی به اطلاع همگان رساند. وبه همین خاطر است که ما نیز میتوانیم از جواب هوشمندانه ی او لذت ببریم. فراموش نشود که این دانشجو تنها دانشجوئی بود که به او نمره ی بیست داده شد.
سوال: به نظر شما جهنم یک سیستم گرما ده است یا یک سیستم گرما گیر؟
اکثر دانشجویان جوابها ی خود را براسا س باورهای خود ازقانون"بویل"نوشتند. (براساس این قانون گاز هنگام انبساط سرد وهنگام انقباض گرم میشود.)
دانشجوی مورد نظر به سوال به شکل زیر پاسخ داد:
اول از همه باید تغییرات جرم جهنم را نسبت به زمان حساب کرده وبرای این منظورباید میزان ارواحی را که به جهنم وارد وخارج میشوند بدانیم. به باور من براساس یک پیش فرض مسلم، روحی که وارد جهنم بشود هرگز از آن خارج نمیگردد. برای محاسبه ی تعداد ارواحی که وارد جهنم میشوند بهتر است نگاهی به ادیان گوناگونی که امروزه درجهان وجود دارند بیندازیم . بیشتراین ادیان معتقدند که اگرهرکس جزء پیروان خاص آنها نباشد به جهنم خواهند رفت. واز آنجائیکه بیشتر از یک دین وجود دارد -وازطرفی دریک زمان هر فرد نمیتواند به بیش از یک دین اعتقادداشته باشد- میتوان نتیجه گرفت که همه ارواح به جهنم خواهند رفت. از آنجا که آمارمرگ ومیر نسبت به زمان به گونه ای" نمائی" افزایش می یابد میتوان انتظارداشت که تعداد ارواح موجود در جهنم نیز ازاین روند پیروی میکنند. حال اگرمیزان تغییر حجم در جهنم را در نظربگیریم براساس قانون بویل برای ثابت ماندن درجه حرارت وفشاردر جهنم، حجم جهنم متناسب با حجم ارواحی که به آن وارد میشود باید انبساط حاصل کند. بر این اساس میتوان دوحالت زیر را در نظر گرفت:
1) اگرسرعت انبساط جهنم ازمیزان ارواحی که به آن وارد میشود کند تر باشد دما وفشارش آنقدر افزایش خواهد یافت که دیگر چیزی از جهنم باقی نخواهد ماند.
2) اگرسرعت انبساط جهنم ازمیزان ارواحی که به آن وارد میشود بیشتر باشد دما وفشا رش آنقدرکاهش خواهد یافت که جهنم در اثر برودت منجمد خواهد شد.
کدامیک از دو حالت بالا میتواند درست باشد؟
اگرما فرضیه ای را که "ترزا"در خلال سالی که دانشجوی سال اول بودیم –به من ارائه کرد- مبنی بر اینکه:"قبل ازخوابیدن من با تو یک روز سرد در جهنم خواهد بود" بپذیریم -واین حقیقت رابه حساب بیاوریم که من شب گذشته پیش او خوابیدم –پس حالت دوم باید درست باشد بنابراین اطمینان دارم که جهنم "گرما ده " است وبرای همیشه یخ زده است. نتیجه این فرضیه آن است که از آنجا که جهنم منجمد شده دیگر نمیتواند پذیرای ارواح باشد –تنها بهشت باقی میماند که از طریق آن میتوان وجود الوهیتی را ثابت کرد که توضیح دهد: "چرا شب گذشته ترزا فریاد نزد: "اوه خدای من"!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home